Jansen and Spijkerboer, ‘De draaideurkast’, 2012

Subject Area

Sexual Orientation/Sexuality
Gender Identity
Refugee/Asylum
Migration
Human Rights
LGBT+

Source

Academic

Type

Literature

Location

Europe

Year Published

2012

Summary

Sabine Jansen and Thomas Spijkerboer, ‘De draaideurkast: Homoseksuele en transgender asielzoekers, discretie en strafbaarstelling’ Asiel & Migrantenrecht (7) pp. 320- 329, 2012

Abstract

Sabine Jansen en Thomas Spijkerboer bespreken in een tweeluik de belangrijkste knelpunten in het Nederlandse asielbeleid voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender asielzoekers. in dit eerste artikel: de discretie-eis kan mensen terug de kast insturen. en is strafbaarstelling niet op zichzelf al een daad van vervolging?
Vreemdelingen die gegronde vrees hebben om te wor- den vervolgd op grond van ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of poli- tieke overtuiging zijn vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag, Richtlijn 2004/83 (de De nitierichtlijn) en de Vreemdelingenwet 2000. Sinds de Afdeling rechtspraak van de Raad van State in 1981 homoseksualiteit als vervol- gingsgrond erkende, kunnen vervolgde lesbische, homosek- suele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers in Neder- land asiel krijgen. Deze ontwikkeling werd op Europees niveau gecodi ceerd door seksuele oriëntatie als vervolgingsgrond op te nemen in artikel 10 lid 1 onder d De nitierichtlijn. Gende- ridentiteit is opgenomen in de in december 2011 aangenomen wijziging van de De nitierichtlijn (Richtlijn 2011/95) en is daarmee ook erkend als vervolgingsgrond.